Algemene acceptatievoorwaarden

Art.1
Elke container wordt in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld aan de klant.

Art.2
Beschadigingen, vernietigingen, vandalisme of verlies te wijten aan de schuld van de klant, zijn voor rekening van laatstgenoemde. Ook eventuele gevolgschade zal aan de klant aangerekend worden. Ieder schadegeval en/of verlies dient door de klant binnen 2 kalenderdagen gemeld te worden aan TranscoRol.

Art.3
Een container mag enkel gebruikt worden voor de afgesproken afvalstof. Elke levering van afvalstoffen wordt door de verwerker gecontroleerd en gekeurd. Indien de klant zich schuldig maakt aan het deponeren van andere stoffen dan afgesproken in de container, vallen alle kosten ter verwijdering ervan ten laste van de klant. Transcorol zal aan de klant voorstellen de afvalstof te verwerken tegen een ander verwerkingstarief of het afval terug te nemen. De verwerker houdt zich het recht voor om, bij niet aanvaarde materialen, de werkplaats te ontruimen. De extra kosten die deze handeling met zich meebrengt, vallen ten laste van de klant. De klant is bovendien ook aansprakelijk voor eventuele schade die de niet-conformiteit van het afval aan derden veroorzaakt.

Art.4
Overladen containers worden door onze diensten niet afgevoerd en dienen door de klant terug binnen de normale proporties te worden gebracht zonder dat de reeds gemaakte onkosten vervallen.

Art.5
De inhoud van de containers wordt onze eigendom van zodra deze door onze wagen is opgetrokken, behalve mits voorafgaande afspraak. Het is ten strengste verboden giftige afvalstoffen in de container te laden. Indien dit toch gebeurt blijft de klant toch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die hier uit voortvloeien. Bovendien zal voorgaand artikel van deze voorwaarden komen te vervallen.

Art.6
Aangezien stortgelden, milieuheffingen, energiekosten, … onderhevig zijn aan prijsschommelingen, kan dit aanleiding geven tot een prijsindexatie.

Art.7
Vertragingen in ophaling te wijten aan heirkracht, overbelasting of overmacht kan TranscoRol niet verplichten tot het betalen van schadevergoeding.

Art.8
De container dient op de dag van de lediging op een plaats opgesteld te worden, die goed bereikbaar is voor de vrachtwagen van Transcorol, zonder schade te berokkenen. Transcorol kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade bij overtreding van deze regeling door de klant. Indien TranscoRol de container bij de klant niet kan ledigen of wisselen, door omstandigheden te wijten aan de klant, wordt voor de verplaatsing een verloren rit aangerekend, gelijk aan het gangbare ledigingstarief.

Art.9
De klant is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de containers en het aanbrengen van signalisatie en/of verlichting en zich in regel te stellen met de plaatselijke besturen en/of politiereglementen.

Art.10
Onze firma is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, riolering, enz. … indien Transcorol de container dient te plaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Art.11
Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na levering of ophaling.

Art.12
De facturatie gebeurt maandelijks. De uiterste betaaldatum staat op de factuur. Bij wanbetaling heeft TranscoRol het recht de container op te halen. De goederen blijven eigendom tot volledige betaling.

Art.13
Contracten worden uitsluitend beheerd door de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn bevoegd de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren of de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren.