Algemene acceptatievoorwaarden

1 TOEPASSINGSGEBIED, KENNISNAME EN AANVAARDING
1.1. Deze voorwaarden, die geen stijlclausules bevatten, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden die worden vermeld op onze documenten zoals o.m. offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s, werkbonnen, zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, van toepassing op de overeenkomst tussen Transcoma en haar klant medecontractant als opdrachtgever van diensten en werken (hierna in alle gevallen de “Klant”) en dit retroactief van zodra zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en in eender welke vorm aan de Klant ter kennis werden gebracht. Voor zover de Klant op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de “Klant-Ondernemer”. Voor zover de Klant handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de ”Klant-Consument”.
1.2. Door het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant bevestigd dat hij kennis heeft van en zijn instemming geeft met deze algemene voorwaarden en dat hij aanvaardt dat ze in overeenstemming zijn met alle geldende dwingende bepalingen en met de grondrechten. De Klant-Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden door ondertekening ervan, of via ondertekening van de bestelbon, offerte of orderbevestiging.
1.3. De algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant (zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant), ook als deze van recentere datum zijn. De bijzondere voorwaarden m.b.t. de uit te voeren werken, die werden opgenomen in de documenten van Transcoma blijven in elk geval van toepassing, tenzij hiervan op uitdrukkelijke wijze wordt afgeweken.
1.4. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.
1.5. Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden definitief onafdwingbaar of nietig zouden verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en wordt de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepaling of de interpretatie ervan vervangen door een bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde of gelijkaardig doch wettelijk aanvaardbare effect bereikt als de onafdwingbare of nietige bepaling. 1.6. De titels van de artikels van deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief.

2 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
2.1. De offerte is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien of tenzij deze vóór de aanvaarding door de Klant, door Transcoma zou worden herroepen. Transcoma kan slechts gehouden zijn door haar offerte als de bestelling van de Klant haar bereikt tijdens voormelde termijn. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een volledige bestelling, dit is van alle in de offerte voorziene werken en materialen.
2.2. Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Transcoma zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, aan te passen aan de hand van onderstaande prijsherzieningsclausule:
P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 x 0,4)
Waarbij:
– P1: Nieuwe prijs
– P0: Oorspronkelijke prijs
– L1: gewijzigde Loonkost
– L0: Oorspronkelijke loonkost (bij opstelling)
– M1: gewijzigde Materieelkost
– M0: Oorspronkelijke materieelkost (bij opstelling)
Transcoma is niet gehouden de prijs te verlagen in geval van een daling bij toepassing van de prijsherzieningsclausule. Aangezien tevens stortgelden, milieuheffingen en energiekosten en andere mogelijke kosten en taksen onderhevig zijn aan prijsschommelingen, kan dit eveneens aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
2.3. Elke verandering door de Klant aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na de prijsopgave door Transcoma, zal enkel gebeuren mits expliciete toestemming van Transcoma over de gewijzigde voorwaarden. Een afwijzing door Transcoma van de voorgestelde verandering doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.
2.4. Transcoma is gerechtigd éénzijdig wijzigingen aan te brengen aan de door haar voorgestelde container tot zelfs na de bestelling, mits de andere container even adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de Klant
2.5. Bestellingen worden door Transcoma aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde containers voorradig zijn of door haar aan haar gebruikelijke voorwaarden binnen de gebruikelijke termijnen kunnen verkregen worden.
2.6. De Klant verklaart vooraf of op eerste verzoek aan Transcoma alle nuttige informatie te bezorgen om een correcte offerte te kunnen opstellen. Kosten door fouten of aanpassingen ten gevolge van foutieve of onvoldoende informatie zijn uitsluitend ten laste van de Klant en zullen worden doorgerekend aan de Klant.
2.7. De hoeveelheden, maten en gewichten, vermeld in de offerte, zijn steeds vermoedelijke hoeveelheden, gebaseerd op de informatie die door de Klant ter beschikking werd gesteld. De werkelijke uitgevoerde hoeveelheid zal worden aangerekend aan de overeengekomen eenheidsprijzen. Indien er een forfaitaire prijs is afgesproken, wordt de prijs aangepast van zodra er meer dan 5% afwijking in plus is in de vooropgestelde maten, gewichten of hoeveelheden. 2.8. Indien Transcoma een prijsraming maakt op basis van door de Klant meegedeelde maten, is deze prijsraming slechts indicatief. Transcoma kan steeds zelf ter plaatse komen en kan op basis van haar bevindingen de prijs aanpassen.
2.9. Transcoma kan slechts instaan voor de conformiteit van het materiaal aan bijzondere of aanvullende vereisten indien deze vereisten aan Transcoma uitdrukkelijk en ondubbelzinnig werden meegedeeld door de Klant voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de bestelling door Transcoma.
2.10. Bestellingen door de Klant zijn onherroepelijk. Niet alleen door ondertekening voor akkoord van (een kopij van) het aanbod of de offerte, doch ook door enige andere vermelding of document zoals o.m. een e-mail uitgaande van de Klant waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van Transcoma wordt aanvaard, verbindt de Klant zich op definitieve wijze.
2.11. De bestelling is slecht bindend voor Transcoma door haar schriftelijke bevestiging, door een uitdrukkelijke overeenkomst of door de uitvoering. De Klant dient bij bevestiging deze door te nemen en Transcoma onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien de eventuele non-conformiteit niet gemeld is binnen drie dagen na de datum van de bevestiging, wordt de bevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de Klant en wordt de overeenkomst geacht aldus gesloten te zijn op de zetel van Transcoma.
2.12. Niet-aanvaarde bestekken en prijsoffertes gelden ten titel van inlichting. Transcoma is nooit aansprakelijk voor schade of nadeel die ontstaat door fouten, vergissingen, drukfouten enz. in de documenten uitgaande van Transcoma. In geval van tegenstrijdigheden in de documenten uitgaande van Trancoma, zal de Klant Transcoma daarop opmerkzaam maken. In ieder geval zal Transcoma deze kunnen rechtzetten.

3 PRIJZEN
3.1 De in de documenten uitgaande van Transcoma vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW wordt aangerekend in de factuur en is ten laste van de Klant. Ten aanzien van de Klant-Consument zijn de vermelde prijzen in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen. Indien door Transcoma een foutief BTW percentage zou worden toegepast, kan zij dit steeds rechtzetten, en aanvaardt de Klant daarvan de gevolgen. De Klant staat in voor alle gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van het verkeerde BTW percentage. Eventuele boetes en kosten die hieraan verbonden zijn, komen enkel ten laste van de O.G en kunnen desgevallend door Transcoma op de Klant worden verhaald. De prijzen zijn mee opgesteld op basis van gegevens die aan Transcoma worden meegedeeld door de Klant. De Klant zal alleen instaan voor alle financiële gevolgen, indien de facturatie gebeurde op basis van verkeerde informatie door de Klant.
3.2 Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden uitgevoerd, behoudens andersluidend akkoord, aan de overeengekomen of bij gebreke daarvan, de alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen. De Klant verklaart ingelicht te zijn omtrent deze tarieven en deze eenheidsprijzen. De uitvoering van meerwerken is in hoofde van Transcoma een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij de Klant de uitvoering van meerwerken tijdens de uitvoering ervan gemotiveerd protesteert, aanvaardt de klant het als bewezen dat deze door hem/haar werden gevraagd of dat deze noodzakelijk waren, en worden alle meerwerken als aanvaard beschouwd.
3.3 Minwerken worden in overleg tussen de Klant en Transcoma overeengekomen. Een verrekening van de overeengekomen prijs bij minwerken op verzoek van de Klant is uitgesloten. 3.4 Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte, zijn niet in de prijs inbegrepen.

4 LEVERING EN PLAATSING VAN DE GEHUURDE CONTAINER – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
4.1 Alle uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Vertraging in de uitvoerings- of leveringstermijn geeft de Klant niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Bij meerwerken of uitstel van de levering op vraag van de Klant vervalt de uitvoeringstermijn.
4.2 Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, of die onvermijdbaar zijn, of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder maken dan normaal, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven Transcoma het recht, zonder hiertoe verplicht te zijn, de overeenkomst éénzijdig en zonder rechterlijke machtiging te herzien, de leveringstermijn te verlengen, of de overeenkomst op te zeggen zonder schadevergoeding. Indien zij Transcoma dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het opnieuw opstarten van de werken (deze laatste wordt minimaal begroot op 5 dagen).
Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, bevoorradingsproblemen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock-outs, brand, transportproblemen, oorlog, terreuraanslagen, uitbraak en gevolgen van epidemieën en pandemieën (waaronder Covid-19), gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, onvoorziene maatregelen van overheidswege en abnormale klimatologische toestanden, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren.
4.3 Bij de planning van de werken en het opstellen van de offerte, wordt door Transcoma uitgegaan van enerzijds levering in één fase, anderzijds ophaling in één fase, tenzij anders wordt overeengekomen.
4.4 De Klant is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van de gehuurde container en daarmee verband houdende werkzaamheden. De benodigde vergunningen dienen uitgereikt te zijn vóór de levering van de container. Transcoma zal niet instaan voor boetes en andere sancties ten gevolge van het plaatsen van een container zonder de nodige vergunning of toelating. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de nodige verkeerssignalisatie en verlichting te voorzien. 2/4 Transcoma behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten totdat voormelde zaken in orde zijn. Transcoma kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voormelde vergunningen, ontheffingen, enzovoort niet, niet tijdig of niet correct verkregen zijn of kunnen worden. Alsook kan Transcoma niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of gebrekkig plaatsen van verkeerssignalisatie en verlichting. Elke boete hiertoe zal integraal doorgerekend worden aan de Klant. De Klant vrijwaart Transcoma integraal voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de nietnakoming van één van deze verplichtingen.
4.5 De Klant brengt Transcoma schriftelijk voorafgaand aan de levering van de gehuurde container op de hoogte van de locatie waar deze afgeleverd moet worden.
4.6 De Klant garandeert dat de toegangswegen tot de locatie van aflevering in dusdanige staat zijn dat de voertuigen van Transcoma zonder probleem de gehuurde container kunnen leveren. Wanneer Transcoma de container niet kan leveren als gevolg van een gebrek aan plaats of de aard van de locatie, zal de container mee teruggenomen worden naar het magazijn van Transcoma. De (financiële) gevolgen van het uitstel van de levering zijn uitsluitend ten laste van de Klant. De Klant draagt de volle en uitsluitende verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de stabiliteit of enige andere noodzakelijke of nuttige informatie ivm. de ondergrond of locatie waar de container dient te worden geplaatst. Transcoma is nooit verantwoordelijk voor beschadigingen aan openbaar domein of aan eigendommen van de klant of van derden. De Klant vrijwaart Transcoma integraal voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de plaatsing van de container, wat de aard of oorzaak van de schade ook zij (bv. toeval, brand of vernielingen door derden).
4.7 De Klant zorgt ervoor dat zijzelf, of een door haar aangewezen persoon, aanwezig is ten tijde van de levering ter in ontvangstname van de levering, ter betaling van de overeengekomen prijs en ter ondertekening van de vereiste documenten, zoals bijvoorbeeld het identificatieformulier van (niet) gevaarlijke stoffen en de werkbon(nen). Indien de Klant of enig ander bevoegd persoon niet aanwezig is om de gehuurde container in ontvangst te nemen, kan geen levering plaatsvinden. In dergelijk geval is Transcoma uitdrukkelijk gerechtigd om de gehuurde container terug mee te nemen. De (financiële) gevolgen van het uitstel van de levering zijn uitsluitend ten laste van de Klant.
4.8 Elke container wordt in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld aan de Klant.
4.9 De levering van de container houdt geen aanvaarding in van de inhoud die de Klant in de container zal plaatsen noch erkenning van enige verantwoordelijkheid in welke zin dan ook.
4.10 Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, bedraagt de huurperiode vijf (5) dagen.
4.11 Onvoorziene verlengingen van de huurperiode kunnen alleen plaatsvinden mits akkoord van Transcoma en worden doorgerekend aan de Klant, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijk akkoord nodig is. De meerkost wordt naar keuze van Transcoma gerekend aan het alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen of aan de prijzen uit de bestaande overeenkomst.
4.12 De Klant is verantwoordelijk voor de gehuurde container gedurende de volledige huurperiode.
4.13 Wanneer de Klant zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, behoudt Transcoma zich het recht voor om de levering uit te stellen of op te schorten of de gehuurde container op te halen, dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken of levering meer 10% zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en een verbrekingsvergoeding te vorderen conform art. 11 van de algemene voorwaarden.
4.14 Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de Klant, heeft Transcoma het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er waarborgen van onberispelijke kwaliteit worden verstrekt door de Klant, bij gebreke waaraan Transcoma het recht heeft om de overeenkomst lastens de Klant als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en het reeds uitgevoerde werk te factureren, meer een schadevergoeding onder andere wegens verbreking van de overeenkomst.
4.15 Transcoma heeft het recht zich te laten vervangen in de uitvoering van haar verbintenissen door gelijk welke andere derde of een onderaannemer die zij geschikt acht het contract uit te voeren. De Klant kan zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met Transcoma niet overdragen of uitbesteden.

5 ROOKVERBOD
5.1 Wanneer de Klant of een van zijn aangestelden zich op de site van Transcoma begeeft, dient deze zich te houden aan het geldend rookverbod dat van toepassing is op de gehele site. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van het rookverbod en zich hieraan te houden.
5.2 Dit rookverbod geldt zowel voor de Klant die een container huurt als voor de Klant die afval aanlevert op de site van Transcoma of om welke reden dan ook aanwezig is op de site van Transcoma.
5.3 Elke vorm van schade veroorzaakt aan personen, zaken of gebouwen als direct of indirect gevolg van het niet-naleven van het rookverbod, valt ten laste van de Klant en zal op hem worden verhaald.

6 OPERATIONELE BEPALINGEN

A. Belading
6.1 Behoudens anders overeengekomen, verbindt de Klant zich ertoe de gehuurde container niet zwaarder te beladen dan 12 ton (maximaal nettogewicht). Wanneer na controle blijkt dat het maximaal nettogewicht overschreden werd, kan Transcoma niet gehouden zijn de daaruit voortvloeiende boetes en sancties te voldoen. De Klant zal dan ook de financiële gevolgen van de overtreding dragen.
6.2 De gehuurde container mag tot aan de rand geladen worden. De Klant verbindt zich ertoe de container niet buiten zijn afmetingen te laden.
6.3 Transcoma behoudt zich het recht om in dergelijk geval de ophaling, lediging of wissel (hierna: Ophaling) van de gehuurde container op te schorten tot de container door de Klant binnen de toegestane grenzen werd gebracht, evenals om gemaakte meerkosten aan te rekenen. Deze opschorting kan niet leiden tot het betalen van enige schadevergoeding in hoofde van Transcoma.

B. Ophaling
6.4 Alle ophalings- en ledigings- en wisseltermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Vertraging in voornoemde termijnen geeft de Klant niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Bij meerwerken, uitstel of fasering van de werken op vraag van de Klant vervalt de uitvoeringstermijn.
6.5 Op de overeengekomen dag dient de gehuurde container met gesloten deksel op een voor Transcoma goed toegankelijk terrein opgesteld te worden, dat in verbinding staat met de openbare weg. De Klant garandeert dat de verbinding tussen de gehuurde container en de vrachtwagen een vlakke en harde ondergrond heeft, zonder niveauverschillen. De Klant zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of afbakening van de te ledigen en/of te vervoeren container(s) en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Het niet voldoen aan voorgaande veiligheidsvoorschriften is een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Klant die aanleiding kan geven tot schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zolang de niet-conformiteit aanhoudt. Indien Transcoma de container niet kan ophalen door omstandigheden te wijten aan de Klant, worden gemaakte transport- en brandstofkosten alsook de schade wegens de onmogelijkheid de container weder te verhuren, aangerekend aan de Klant.

C. Afvalstoffen
6.6 De Klant-Ondernemer verklaart volledig ingelicht te zijn over de toegestane afvalstoffen en kennis te hebben genomen van onder meer de informatiefiches betreffende de mono stroom inzamelingen en inzameling van gemengd bedrijfsafval, en verklaart op de hoogte te zijn dat deze van tijd tot tijd zullen aangepast worden ifv. onder meer wijzigende regelgeving. De Klant-Ondernemer verklaart deze strikt op eigen risico en kosten te zullen naleven. Het is de Klant ten allen tijde verboden om volgende stoffen in de container te plaatsen of aan te leveren bij Transcoma: – losse asbest; – munitie; – voedingswaren; – giftige stoffen en andere stoffen die ontploffing of brand kunnen veroorzaken; – slachtafval; – ziekenhuisafval. Wanneer voornoemde stoffen toch aangetroffen worden in de container, of aangeleverd worden bij Transcoma, kan Transcoma besluiten de vracht en/of deze afvalstoffen te weigeren. De Klant dient de vracht en/of de afvalstoffen terug te nemen. In elk geval zijn de kosten voor verwijdering van voornoemde stoffen ten laste van de Klant.
6.7 In het kader van een inzameling van gemengd afval, verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de verboden afvalstoffen. Deze afvalstoffen betreffen: – KGA (klein-gevaarlijk-afval): chemisch afval zoals verfpotten, brandstof,etc; – restafval: organisch afval zoals keukenafval en etensresten; – cementgebonden asbest (zoals golfplaten en leien); – AEEA (elektrische apparaten); – CFK houdend afval: apparaten dewelke CFK-gassen bevatten zoals spuitbussen, airco’s en koelkasten; – Oliën; – alle andere gevaarlijke of verboden afvalstoffen. Voornoemde verboden afvalstoffen worden in geen geval door Transcoma aanvaard of opgehaald wanneer er sprake is van een inzameling van gemengd afval.
6.8 De gehuurde container mag enkel gebruikt worden voor de in de offerte overeengekomen afvalstof(fen). Indien de Klant andere afvalstoffen dan overeengekomen in de container plaatst, vallen alle kosten ter verwerking en verwijdering ervan ten laste van de Klant. De Klant dient deze kosten te betalen tegen een door Transcoma meegedeeld (verhoogd) verwerkingstarief of dient de betreffende afvalstoffen terug te nemen.
6.9 Van zodra de gehuurde container twee (2) of meer afvalsoorten bevat, wordt de inhoud van de container als grof vuil aanschouwd en dient deze te worden gesorteerd. De (financiële) gevolgen van het sorteerwerk zijn uitsluitend ten laste van de Klant. Hetzelfde geldt voor ‘vervuilde grond’, waarmee grond bedoeld wordt die andere zaken bevat, zoals petflessen, struiken en stenen.
6.10 Wanneer de Klant de afvalstoffen via mono stroom inzameling wenst aan te leveren, dienen deze afvalstoffen ten allen tijde gescheiden te blijven. De Klant huurt voor elk van deze afvalstoffen aparte containers. Wanneer de afvalstoffen, na controle, toch aangeleverd werden bij een inzameling van gemengd afval, zal de Klant gehouden zijn om de hieruit voortvloeiende bijkomende sorteerkosten te vergoeden en zal het tarief van de duurste afvalstoffen worden aangerekend. Cementgebonden asbest mag enkel aangeleverd worden in een asbestzak. De Klant doet het nodige om deze zakken te voorzien. De Klant kan ook asbestzakken aankopen bij Transcoma.
6.11 De Klant is aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt aan Transcoma en aan derden ten gevolge van de niet-conformiteit van het afval.

D. Controle en eigendom
6.12 De lading wordt niet gecontroleerd bij Ophaling ervan. De Ophaling van de container houdt geen aanvaarding in van de inhoud ervan. Na de Ophaling van de container, wordt deze binnen de vijf dagen gecontroleerd door Transcoma. Transcoma behoudt zich het recht om de inhoud te weigeren binnen de vooropgestelde termijn, behoudens bedrog in hoofde van de Klant.
6.13 Alle door Transcoma geleverde containers zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.14 Behoudens voorafgaandelijk anders overeengekomen, wordt de inhoud van de containers, voor zover deze geen verboden of niet-conforme afvalstoffen bevatten, eigendom van Transcoma vanaf het moment dat de container door de vrachtwagen wordt opgetrokken. 3/4

E. Algemene bepalingen
6.15 Transcoma is gerechtigd de gehuurde container niet te ledigen, de afvoer ervan of van de afvalstoffen te weigeren en/of terug te zenden aan de Klant op kosten van de Klant, onverminderd het recht van Transcoma op vergoeding van de werkelijk geleden schade zo een gehuurde container naar de mening van Transcoma verkeerd of te zwaar is beladen, of beladen is met verboden afvalstoffen of andere afvalstoffen dan overeengekomen, de afvalstoffen niet beantwoorden aan de door de Klant verstrekte omschrijving, het transport van de afvalstoffen in strijd is met de wettelijke Bepalingen en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert of kan opleveren.
6.16 Onverminderd de overige rechten van Transcoma is de Klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van onjuist handelen, onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen, een onjuiste belading van de gehuurde container en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op de gehuurde container en de daarbij behorende documenten en/of doordat de afvalstoffen radioactief afval bevatten. De Klant vrijwaart Transcoma en haar aangestelden volledig van alle aanspraken in dit verband.

7 ANNULERING DOOR DE KLANT
7.1 Bij annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding bestaande uit de op dat moment door Transcoma reeds gemaakte of niet meer te vermijden kosten (zoals bv. transporttijd- en kosten of personeelskosten), en onverminderd het recht van Transcoma om een hogere schade te bewijzen. Bij foutieve annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door Transcoma, is Transcoma gehouden tot betaling aan de Klant-Consument van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestellingen onverminderd het recht van de KlantConsument om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 B.W. De Klant-Consument kan slechts aanspraak maken op deze vergoeding mits gegronde redenen lastens Transcoma en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan Transcoma waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de KlantConsument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen.
7.2 In geval van annulering van een bestelling door de Klant dient het deel van de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is, op het ogenblik van de annulering, eveneens betaald te worden.

8 BETALINGEN EN PROTEST
8.1 Behoudens anders vermeld in de offerte, is de Klant gehouden de volledige prijs zoals overeengekomen met Transcoma te voldoen bij levering van de gehuurde container, zonder het recht voor de Klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in contanten of op de bankrekening van Transcoma, op de locatie van aflevering. Transcoma behoudt het recht de levering van de gehuurde container op te schorten zolang zij geen (bewijs van) betaling heeft ontvangen.
8.2 Protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnummer en datum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat Transcoma gehouden is op dit protest te antwoorden.
8.3 Bij gebreke aan integrale en tijdige betaling zal Transcoma, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlintrest van 10 procent op jaarbasis, te vermeerderen met 10% van het factuurbedrag als schadebeding (met een minimum van 250 euro per factuur en een maximum van 7.500 euro als schadebeding) tevens te vermeerderen met 30 euro per aanmaning, alle invorderings- en gerechtskosten, alsook de kosten en erelonen van de advocaat voor buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen tot inning. De Klant-Consument is in geval van een laattijdige levering en uitvoering van de werken gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief BTW, mits gegronde redenen lastens Transcoma en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan Transcoma waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen is nagekomen.
8.4 Zo de Klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen, zelfs deze die nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Ingeval van laattijdige betaling van een factuur door de Klant behoudt Transcoma zich het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de Klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.
8.6 Ingeval van laattijdige betaling van een factuur behoudt Transcoma zich het recht voor om verdere leveringen of ophalingen op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, ook indien de niet betaling gebeurt omwille van een beweerde betwiste levering of gebrekkige dienstverlening door Transcoma. De uitvoeringstermijn wordt ten laste van de Klant opgeschort met een periode gelijk aan de dag van laattijdige betaling tot de dag na de ontvangst van de betaling of de goedkeuring door Transcoma.
8.7 In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering of gedeeltelijk gebrekkige dienstverlening als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de levering, plaatsing of ophaling, geeft geen recht aan de Klant tot inhouding van enige betaling evenmin als een wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij vooraf uitdrukkelijk door Transcoma toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.
8.8 Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich mee brengt.
8.9 Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens deze voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling.
8.10 Transcoma is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de Klant over te dragen aan derden.
8.11 Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Klant of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant (zoals onder andere faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, collectieve schuldenregeling,…) heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van Transcoma op haar Klant enerzijds en alle vorderingen van haar Klant op Transcoma anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuld-vergelijking is tegenstelbaar aan derden. Bovendien is Transcoma in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen Transcoma en de Klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening. In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft Transcoma het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen haar en de Klant te ontbinden of de onderlinge vorderingen anderszins vervroegd opeisbaar te stellen, onder meer in de volgende gevallen: – faillissement van de klant of een andere vorm van samenloop, een insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant – aanstelling van een bewindvoerder/ bestuurder/mandataris over de Klant – wanbetaling van de Klant
8.12 Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen Transcoma en de Klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de Klant van zijn vorderingen op Transcoma. Alle onderlinge vorderingen van Transcoma en de Klant worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.
8.13 De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat, Transcoma haar vordering op haar Klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar Klant ten bedrage van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De Klant is verplicht om Transcoma op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra Transcoma kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

9 GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Zichtbare gebreken zijn gedekt door de oplevering in het bijzijn van de Klant of een aangestelde of door de ingebruikname. Dit geldt eveneens indien de Klant afwezig bleef, alhoewel hij daartoe behoorlijk werd uitgenodigd. Bij stilzwijgende oplevering zoals ingebruikname dienen klachten binnen de acht kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd te worden overgemaakt. Klachten die niet schriftelijk zijn ontvangen binnen de acht kalenderdagen vanaf de factuurdatum, worden niet meer aanvaard en worden als onbestaande aanzien.
9.2 Transcoma is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door derden of door de Klant ten gevolge van de verhuur en het gebruik van de container in het algemeen, van eventuele verzakkingen en/of schade aan het wegdek, trottoir, rioleringen, deksels, roosters, vloeren, gebouwen in de ruimste zin van het woord, persoonlijke schade of zaakschade veroorzaakt door een container of de plaatsing daarvan, wat de aard of de oorzaak van de schade ook zij, tenzij deze schade een rechtstreeks gevolg is van ondeugdelijk materieel dan wel van ondeskundig handelen van Transcoma. De Klant vrijwaart Transcoma tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in voormelde periode door of met het inzamelmiddel is ontstaan.
9.3 Transcoma heeft steeds het recht om tot herstelling of vervanging in natura over te gaan.
9.4 Transcoma is niet aansprakelijk en bijgevolg tot geen vrijwaring verplicht voor verborgen gebreken, andere dan veroorzaakt door bedrieglijk opzet, fraude of bedrog. In ieder geval dienen de beweerde verborgen gebreken te worden gemeld binnen de maand na de kennisname van het gebrek, op straffe van verval. Transcoma kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 2 jaar na oplevering van de werken. De verborgen gebreken dienen in elk geval te worden gemeld binnen de twee maanden na ontdekking op straffe van verval. De aansprakelijkheid of vrijwaring voor verborgen gebreken is uitgesloten wanneer de facturatie van Transcoma niet op de vervaldag integraal was voldaan, op straffe van verval.
9.5 Er kan door de Klant slechts aanspraak worden gemaakt op de waarborg na integrale betaling van de werken en toebehoren conform deze algemene voorwaarden en waarvoor de waarborg wordt ingeroepen. De waarborgtermijn is in elk geval gestart vanaf het einde van de dienstverrichting. De waarborg geldt slechts voor de goederen die door Transcoma geleverd werden of de prestaties die door Transcoma werden uitgevoerd.
9.6 De Klant is gedurende de volledige huurperiode aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door de Klant, zijn aangestelden of door derden, waaronder begrepen graffiti, brand en vervuiling aan de gehuurde container. Ieder schadegeval of verlies dient binnen twee kalenderdagen gemeld te worden aan Transcoma. De Klant draagt tevens het risico en de kosten ingevolge sluikstorten door derden.
9.7 De aansprakelijkheid van Transcoma voor eventueel door de Klant geleden schade ingevolge fouten door Transcoma of door haar aangestelden gemaakt tijdens de uitvoering van haar verbintenissen, is beperkt 4 / 4 tot de directe schade die te wijten is aan haar eigen zware fout of bedrog of aan zware fout of bedrog van haar aangestelden of het foutief (of niet) uitvoeren van haar hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtssituaties. Transcoma is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware fouten en bedrog, begaan door zelfstandige uitvoeringsagenten op wie zij beroep doet.
9.8 De aansprakelijkheid van Transcoma is in ieder geval beperkt tot de waarde van de werken. De aansprakelijkheid van Transcoma is alleszins absoluut begrensd tot de bedragen waarvoor Transcoma verzekerd is onder de polis met nummer 37.385.549 bij KBC verzekeringen. De verzekerde bedragen zijn op eerste verzoek verkrijgbaar bij Transcoma.
9.9 Enkel de schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst komt in aanmerking voor vergoeding.
9.10 Transcoma kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade (zoals, doch niet -limitatief: gederfde winst, inkomensverlies, administratiekosten, schade aan derden etc) en geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan aan Transcoma ten laste worden gelegd.
9.11 Transcoma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van vertragingen in de uitvoering. De aansprakelijkheid van Transcoma voor schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering is alleszins beperkt tot een vertragingsboete van maximum 5% van de waarde van de werken uitgevoerd door Transcoma op voorwaarde dat de Klant het bewijs levert van schade ten bedrage van voormeld bedrag en geleden door vertraging te wijten aan Transcoma .
9.12 De conformiteit van de levering dien t bij de in ontvangstname door de Klant gecontroleerd te worden. Die controle wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van de levering en op de plaats van de levering . De afwezigheid van de Klant -Ondernemer op het ogenblik van levering houdt in dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Transcoma betreffende de conformiteit van de levering.
9.13 Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Transcoma vervalt indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
9.14 De bepalingen van dit artikel kunnen geen afbreuk doen aan de dwingende wettelijke waarborg voor de Klant -Consument voor verborgen gebreken, bepaald bij de artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, of de wettelijke verplichting tav. De Klant -Consument tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is, bepaald bij de artikel 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

10 PAND
10.1 Door het sluiten van deze overeenkomst, geeft de Klant al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van Transcoma, tot zekerheid van al haar verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met Transcoma .

11 SCHORSING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Bij niet –betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet –nakoming van zelfs één contractuele verplichting van de Klant, behoudt Transcoma zich het recht voor om: – Hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van Transcoma om schadevergoeding te vorderen; – Hetzij de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden ten laste van de Klant, onverminderd het recht van Transcoma om schadevergoeding te vorderen. In geval van ontbinding ten laste van de Klant, dient de Klant de uitgevoerde werken en werken in uitvoering integraal te vergoeden. Daarnaast is de Klant een vergoeding verschuldigd voor de door Transcoma reeds gemaakte of niet meer te vermijden kosten (zoals bv. transporttijd – en kosten of personeelskosten), en onverminderd het recht van Transcoma om een hogere schade te bewijzen.
11.2 Bij niet -nakoming van de contractuele verplichtingen van Transcoma, is de Klant -Consument na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, gerechtigd de overeenkomst éénzijdig te ontbinden ten laste van Transcoma en is Transcoma een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag exclusief BTW verschuldigd, onverminderd het recht voor de Klant -Consument om zijn werkelijke schade te verhalen op Transcoma, en op voorwaarde dat de Klant -Consument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen .
11.3 Transcoma is alleszins gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de Klant of de onderlinge vorderingen vervroegd opeisbaar te stellen, bij grove contractuele wanprestatie, faillissement, collectieve schuldenregeling, in geval van beslag op een deel van het vermogen van de Klant of enige andere vorm van samenloop, kennelijk onvermogen, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap, aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de Klant alsook indien er een substantieel bedrag van de facturen niet -betaald is en/of de betaling gedurende meer dan 2 maanden uitblijft.

12 GESCHILLEN
12.1 Deze overeenkomst word t beheerst door het Belgisch recht.
12.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren of de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd. Ondertekening